ADVANTECH Categories:

Analog I/O Modules

$180.00
ADVANTECH
(ADAM-4013-DE)
RTD Input Module
$170.00
ADVANTECH
(ADAM-4015-CE)
6-Ch RTD Module w/ Modbus
$345.00
$280.00
ADVANTECH
(ADAM-4017+-CE)
8-Ch AI Module w/ Modbus
$270.00
ADVANTECH
(ADAM-4017-D2E)
8-Ch AI Module
$200.00
$285.00
ADVANTECH
(ADAM-4018-D2E)
8-Ch Thermocouple Input Module
$210.00
$350.00
ADVANTECH
(ADAM-4021-DE)
AO Module
$180.00
ADVANTECH
(ADAM-4022T-AE)
Serial Based Dual Loop PID Controller
$350.00
ADVANTECH
(ADAM-4024-B1E)
4-Ch AO Module w/ Modbus
$275.00